מותו של חכם

ד’ באדר ד’רס”ו – 13 בפברואר 506

פומבדיתא, בבל

נפטר הסבורא רב אחאי בר רב הונא. הכינוי סבוראים ניתן לחכמי בבל שהמשיכו לפרש את התלמוד הבבלי מאז חתימתו על ידי רב אשי ורבינא ועד ימיהם של ראשי הישיבות בבבל שנקראו גאונים. לפי ‘איגרת רב שרירא גאון’ המפרטת את תולדות חכמי בבל “רובא דרבנן סבוראי שכיבו בשנים מועטות”, ומכאן שתקופת הסבוראים הייתה קצרה. בתלמוד הבבלי מופיעות לא מעט אמרות בשם רב אחאי, אולם איננו יודעים אם כולן מתייחסות לאותו אדם.