מדיניות האתר

כללי

 

אתר האינטרנט “סגולה – מגזין ישראלי להיסטוריה ” (להלן: “האתר”) שפותח ומופעל ע”י “סגולה להיסטוריה יהודית בע”מ” (להלן: “חברת סגולה” או “העסק”), משמש כחנות וירטואלית לרכישת ספרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל ובעולם.
כל פנייה בלשון זכר מתייחסת כמובן לשני המינים. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין חברת סגולה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו, איקונים וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של חברת סגולה ו/או מי מטעמה. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בירושלים בלבד. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 1.05.2019 וניתן לשינוי בכל עת ע”י חברת סגולה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

 

אודות המכירה

 

מיד לאחר ביצוע הזמנה, תבצע חברת סגולה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבנו ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה. יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את חברת סגולה. הרישום שנרשם במחשבי חברת סגולה יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי.

 

אספקה

 

חברת סגולה תדאג לאספקת המגזין הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל או בעולם, שהקלדת בעת רכישת המוצר, תוך שבועיים ממועד הרכישה, אלא אם כן נכתב אחרת באתר. חברת סגולה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של חברת סגולה בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של חברת סגולה ו/או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. חברת סגולה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. התקנון של רשות הדואר לישראל או של כל גוף אחר באמצעותו חברת סגולה מבצעת את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). בעת אספקת המוצר, רשאית חברת סגולה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר. יובהר ויודגש, מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, ייחשב כמקום מושבו של העסק, גם במקרה בו בחר לקוח שזכה במכירה או רכש מוצר, לקבל את המוצר בדואר.

 

שירות לקוחות

 

לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של חברת סגולה בדואר אלקטרוני:
[email protected]

 

כשרות להשתמש באתר:

 

כל משתמש רשאי לבצע רכישות באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
1. משתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18 ) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
2. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף ממותג שמכובד כפי שמפורט באתר, שהונפק בישראל  או בחו”ל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
3. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת
4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מגזין סגולה רשאית לחסום ממבצע פעולה מלרכוש מוצרים מהאתר ו/או לבטל עסקותיו בכל אחד מהמקרים הבאים:
א4. מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
ב4. מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;
ג4. מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
ד4. מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברת סגולה ו/או במי מטעמו ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
ה4. בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר לצד ג’ ו/או לסחור בו.

ביטול עסקה/מכירה

בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות שהותקנו על פיו:

ביטול שלא מחמת פגם או אי התאמה – ייעשה בהודעה בכתב בתוך 14 ימים מיום ההזמנה , לכתובת דוא”ל: [email protected]
במקרה כזה, חברת סגולה תחזיר לך, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, תבטל את חיובך בשל העסקה ולא תגבה ממך סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר בנוסף לעלות המשלוח , או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
אבטחה ופרטיות
פרטי המשתמש לא יועברו לצד ג’.
חברת סגולה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, חברת סגולה לא תשא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. לתשומת ליבך: בדף קנייה ובמקומות נוספים באתר, ישנה אפשרות להצטרפות לרשימת הדיוור של מגזין סגולה, לרבות לצורכי משלוח הודעות בגין מבצעים והנחות. חברת סגולה מכבדת את פרטיותך- אם ברצונך להסיר את עצמך מרשימת הדיוור, תוכל לציין זאת במקום המיועד לכך במסגרת הודעות דואר אלקטרוני שתקבל. חברת סגולה תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו”ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

 

אחריות

 

במקרה שנפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את העסק. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. יש לקחת בחשבון סטייה בגווני הצבע המודפס על הפריט ואין זה נחשב למוצר פגום. יש לקחת בחשבון סטייה במידות הפריט של עד 2 ס”מ בין המידות המפורטות ובין המוצר הסופי אשר נובעת בעיקרן מהבדלי מידות בין ספק לספק. סטייה שכזו לא תחשב כמוצר פגום. חברת סגולה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותו של העסק בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של הלקוח. חברת סגולה ו/או מי מטעמה אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם, לרבות לתיקונם. אלא אם נאמר אחרת. חברת סגולה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, חברת סגולה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. חברת סגולה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר. חברת סגולה לא ישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה. חברת סגולה לא תהיה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. ט.ל.ח – טעות לעולם חוזרת.

 

תכני גולשים

 

כל תוכן שיועלה לאתר על ידי גולש, ובכלל זה תמונות, סרטונים, מסרים בצ’אט ו/או כל חומר אחר המועלה על ידי הגולשים לאתר הנו באחריות הגולש שהעלה אותו לאתר כאמור. הגולש מודע לכך שכל שימוש על ידי צד ג’ בתכנים ללא אישור בעל הזכויות מהווה הפרה של זכויות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים. בהעלאת תכנים לאתר הגולש מעניק לחברת סגולה רישיון שימוש בלתי מוגבל ובלתי חוזר לעשות שימוש בתכנים על פי ראות עיניו. הגולש/ת מתחייב/ת לפטור את חברת סגולה באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שהם, שנגרמו או ייגרמו לגולש והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכנים. בנוסף מתחייב הגולש לפצות ולשפות את חברת סגולה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו או ייגרמו לה, הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכנים, וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של חברת סגולה, והגולש מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי חברת סגולה בקשר עם התכנים האמורים.

 

שליחת רעיונות

במקרה שבו גולש פונה מיוזמתו אל העסק במטרה להציע רעיון, עליו לדעת כי העסק פועל באופן תמידי בפיתוח של תוכניות שיש בהם רעיונות, אפליקציות ו/או אספקטים אחרים שהינם זהים או דומים לחומר המוצע. מכך, העסק לא יחויב בתשלום פיצויים כלשהם למציע הרעיון במקרה שבו עיצב או יעצב בעלת מאפיינים דומים זהים באופן מוחלט או חלקי לחומר המוצע על ידי מציע הרעיון. חברת סגולה תבחן רעיונות שישלחו אליה, ויש להדגיש כי אין שום התחייבות חוזית בין מציע הרעיון לבין החברה ואין כל קשר של עובד-מעביד ואין בקבלת הרעיון לחייב את חברת סגולה להיכנס לשום התחייבות חוזית עם שולח הרעיון. בשליחת הרעיון, המציע מצהיר על כך שהרעיון הוא פרי המצאתו ובכך מעניק לחברת סגולה באופן מלא ומוחלט את הזכות להשתמש בחומר המוצע לכל שימוש מסחרי , פרסומי או אחר. מציע הרעיון מעניק לאתר את מלוא זכויות הקניין וזכויות היוצרים ברעיון ללא כל תמורה. מציע הרעיון מסכים ומאשר כי הוראות תקנון זה מהוות את מלוא תנאי ההתקשרות בין מציע הרעיון לאתר באופן מלא.